O stowarzyszeniu

W dniu 10 marca 2005 r. powołane z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika oraz zespołu przygotowującego i realizującego program Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury, Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa uzyskało wpis do Krajowego Sądowego Rejestru Stowarzyszeń.

Główne cele Stowarzyszenia to:

1.  Kultywowanie polskiej tradycji narodowej.
2. Ochrona, wspieranie oraz promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów Europy.
3. Ochrona, wspieranie oraz promowanie środowiska naturalnego, tradycyjnego krajobrazu oraz idei zrównoważonego rozwoju.
4. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii oraz idei zrównoważonego rozwoju.
5. Popularyzowanie oraz promowanie Małopolski.
6. Propagowanie wiedzy z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz z zakresu historii jednoczącej się Europy.
7. Propagowanie wiedzy i promocja idei integracji europejskiej.
8. Promowanie i wspieranie współpracy między regionami Europy.

Władze Stowarzyszenia: Członkowie Zarządu: Liliana Sonik- Prezes , Aleksandra Ochocka, Ziemowit Pochitonow
Komisja Rewizyjna: Jan Cięciak, Prof. Andrzej Bryk, Lesław Horecki